Thursday, February 21, 2013

രതിവിജ്ഞാനം,തുടര്‍ച്ച: കൗമാരകാലം .

 സാമൂഹികവികസനവും മാറ്റങ്ങളും (Social Development and chdnges)

സാമൂഹികബന്ധങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത്. സാമൂഹികബോധത്തിന് കൗമാരഘട്ടത്തില്‍ അധികം വികാസമുണ്ടാകുന്നു. സ്വാര്‍ത്ഥതയും അഹംബോധവും കുറയുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുമാരീകുമാരന്മാര്‍ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വളരെ വിശാലമായ സാമൂഹിക മണ്ഡലമായിരിക്കും കുമാരീകുമാരന്മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടാവുക. ബാല്യഘട്ടത്തില്‍ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആണ്‍കുട്ടികളോടും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളോടും ചേരുവാനാണല്ലോ താല്‍പ്പര്യം. കൗമാരഘട്ടത്തില്‍ ഇത് വിപരീത സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളോടും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആണ്‍കുട്ടികളോടും താല്പര്യം വളരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘവുമായി അവര്‍ ഉറച്ച ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. സമസംഘങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഇവരുടെ സാമൂഹിക വ്യവഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. സംഘങ്ങളോട് അമിതമായ വിധേയത്വമാണ് കുമാരീകുമാരന്മാര്‍ പുലര്‍ത്തുക. ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗീകാരം കിട്ടുവാന്‍ ഇവര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പല അനുരഞ്ജന പ്രശ്‌നങ്ങളും (Adjustment problems) ഉയര്‍ന്നുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. അഭൂതപൂര്‍വ്വമായ കായികവികസനവും കായിക വ്യഗ്രതയും (Physical urge) സംഭവിക്കുകയും പുതിയ താല്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കുവാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൗമാരകാല സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു മുഖ്യപ്രശ്‌നമാണ് ഗണങ്ങളുടെ (Flock)രൂപവത്ക്കരണം. സാധാരണ സംഘങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതല്‍ സംഘടിതമാണ് ഗണങ്ങള്‍. സംഘട്ടനങ്ങള്‍ക്കും സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി വ്യാകുലരായ ചെറുപ്പക്കാര്‍ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോഴാണ് ഗണങ്ങള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. സാമാന്യ സാമൂഹിക ജീവിതത്തില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നതായ അരക്ഷിതബോധത്തില്‍നിന്ന് വിമോചനം നേടുകയാണ് ഗണജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യം. എന്നാല്‍ സമൂഹത്തോടുള്ള വിദ്വേഷവും എതിര്‍പ്പും മൂലം ഉടലെടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രായേണ സാമൂഹിക വിരുദ്ധമായി തീരുവാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നുള്ള നിരാലംബനത്വവും പാരതന്ത്ര്യത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിമോചനവുമാണ് കൗമാരദശയിലെ മുഖ്യാവശ്യങ്ങള്‍. ഇത് ആരോഗ്യകരമായ വളര്‍ച്ചയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മാതാപിതാക്കള്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് മുതിര്‍ന്നവരും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കുമാരീകുമാരന്മാര്‍ അഭിലഷിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളേക്കാള്‍ മൂല്യതയുള്ളതായി അവര്‍ കരുതുന്നത് സമസംഘങ്ങളുടെ (Peer group) ഉപദേശങ്ങളെയാണ്.

ബുദ്ധിവികാസം (Mental Development)


മാനസിക ധര്‍മ്മങ്ങളുടെ പരിപൂര്‍ണ്ണവികാസം കൗമാരഘട്ടത്തില്‍ നടക്കുന്നു. ബുദ്ധിപരമായ വികാസം അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. യുക്തി യുക്തമായ ചിന്തനം (Logical Thinking), അമൂര്‍ത്ത ചിന്തനം (Abstract Thinking) എന്നിവയിലുള്ള കഴിവുകളും വളരെയേറെ കൗമാരത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ഒപ്പം ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതിയും. അതുപോലെ തന്നെ വിമര്‍ശനാത്മക ചിന്തനശേഷിയും വികസിക്കുന്നു. ഉന്നതമായ നിലയില്‍ ഭാവനാവികാസവും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. എഴുത്തുകാര്‍, കലാകാരന്മാര്‍, തത്വചിന്തകര്‍, കവികള്‍, സാമൂഹികപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ തുടങ്ങിയവരായി കുമാരികുമാരന്മാര്‍ വാര്‍ത്തെടുക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടവും ഇതുതന്നെ.

ലൈംഗികവികാസം (Sexual Development)


കൗമാരകാലത്താണ് ലൈംഗികവികാസം പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നത്. കൗമാരത്തിലെ ലൈംഗിക വികാസത്തിന് മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതില്‍ ആദ്യത്തേത് ആത്മാനുരാഗം (Self love or Auto erotism) ആകുന്നു. തന്നോട് തന്നെ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അനുരാഗമാണിത്. അതായത് സ്വന്തം ശരീരസൗന്ദര്യത്തോടുള്ള അനുരാഗം. ലൈംഗികവികാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വവര്‍ഗ്ഗപ്രേമം അഥവാ സ്വവര്‍ഗ്ഗ ലൈംഗികത (Homosexually) യാണ് രണ്ടാം ഘട്ടം.

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആണ്‍കുട്ടികളോടും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളോടും തോന്നുന്ന അനുരാഗമാണ് സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗം. ഈ പ്രേമം സ്വവര്‍ഗ്ഗ സംഭോഗത്തിന് ഇവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. മൂന്നാമത്തേത് എതിര്‍ലിംഗാനുരാഗ (Hetro sexual) ഘട്ടമാണ്. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പെണ്‍കുട്ടികളോടും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് ആണ്‍കുട്ടികളോടും തോന്നുന്ന അനുരാഗമാണിത്. ഈ ബന്ധവും സംഭോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാം.കൗമാരവും അപഥസഞ്ചാരവും
കുറ്റവാളിത്തത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടം കൗമാരദശയിലാണ്. അപഥസഞ്ചാരത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നൈരാശ്യമോ (Frustration), പിരിമുറുക്കമോ ആണ്. കൗമാരത്തിലെ മുഖ്യാവശ്യങ്ങളായ അംഗീകാരം, സുരക്ഷിതത്വം, സ്‌നേഹം മുതലായവ നിറവേറായ്ക മൂലം സംജാതമാകുന്ന ചിത്തോദ്വേഗം പലപ്പോഴും സാമൂഹികവിരുദ്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂടിയായിരിക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുക. ദാരിദ്ര്യം, ബുദ്ധിക്കുറവ്, ഗാര്‍ഹികസംഘട്ടനങ്ങള്‍, വിഘടിതകുടുംബങ്ങള്‍ (Broken Family), സ്‌നേഹശൂന്യമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം, പരാജയാപകര്‍ഷങ്ങള്‍, ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അപകര്‍ഷതാബോധം എന്നിവയെല്ലാം അപഥസഞ്ചാരത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എതെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് യുവാക്കള്‍ അപഥചാരികളായിത്തീരുന്നത്. ചിലര്‍ക്ക് അവരുടെ ആവശ്യ നിര്‍വ്വഹണത്തിന് അംഗീകൃത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ക്കാകട്ടെ അസ്വീകാര്യമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തായാലും ഇരുകൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെ. മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

കൗമാരകാലത്തിലെ രതി


പലതരം ലൈംഗികതകള്‍ കൗമാരകാലത്ത് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്.
1. സ്വയംഭോഗം
2. സ്വവര്‍ഗ്ഗ സ്‌നേഹം
3. ഇണപിരിയാന്‍ കഴിയാത്ത ബന്ധം
4. അവിഹിത ലൈംഗികാനുഭവങ്ങള്‍
5. ദൃശ്യ-ശ്രവണ രതി
സ്വയംഭോഗം
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പഠനാന്വേഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് 96% ആണ്‍കുട്ടികളും 60% പെണ്‍കുട്ടികളും ജീവിതത്തില്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈംഗികാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയംഭോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഭാരതത്തിലിത് യഥാക്രമം 50% - 70%, 30% - 40% വരെയാണ്. ലൈംഗികവികാര സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ മാര്‍ഗ്ഗമാണിതെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിഗമനം.

രതിമൂര്‍ച്ഛ പ്രാപിക്കാനായി ലിംഗയോനി സംഭോമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ബാഹ്യചോദകം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്വയംഭോഗം. ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷില്‍ (Masturbation) എന്നുപറയുന്നു. സ്വയം മലിനപ്പെടുത്തുക എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള Masturbari എന്ന ലാറ്റിന്‍ പദത്തില്‍ നിന്നാണീ വാക്ക് ഉണ്ടായത്.

കൗമാരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ സ്വയംഭോഗനിരതരാകുന്നത്. ഈ പ്രായത്തില്‍ എതിര്‍ലിംഗത്തിലെ വ്യക്തികളെ രതി നിര്‍വ്വഹണത്തിനായി ലഭ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും രതിയിലേര്‍പ്പെടുന്നതില്‍ സാമൂഹികമായ വിലക്കുകളുള്ളതുകൊണ്ടും കുമാരീകുമാരന്മാര്‍ രതിസുഖ ലബ്ധിക്കായി സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു.

ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉദ്ധൃതമായ ലിംഗം മുഷ്ടിക്കുള്ളില്‍ പിടിച്ചശേഷം മുഷ്ടി ലിംഗാഗ്രത്തിലേക്കും ലിംഗമൂലത്തിലേക്കും മാറിമാറി ചലിപ്പിച്ചാണ് സാധാരണ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുചിലര്‍ ലിംഗ ശീര്‍ഷത്തെ മാത്രം സാവകാശം പിടിച്ചു വലിച്ചോ തെരുപിടിപ്പിച്ചോ ചോദനമേകുന്നു. വിരളമായി കമിഴ്ന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് മെത്തയിലോ തലയിണയിലോ ഉദ്ധൃതലിംഗത്തെ ഉരച്ചുരച്ച് രതിസുഖം നേടാറുണ്ട്. സ്വയംഭോഗത്തിനുവേണ്ടി ചുരുട്ടിപിടിച്ച കൈ (മുഷ്ടി) ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുഷ്ടി മൈഥുനം എന്ന് ഇതിനെ പറയുന്നു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തില്‍ സ്വയംഭോഗം രതിമൂര്‍ച്ഛയിലെത്തിച്ചേരണമെന്നില്ല. മുതിര്‍ന്നശേഷം രതിമൂര്‍ച്ഛയെ ലാക്കാക്കിയാണ് സ്വയംഭോഗത്തില്‍ വ്യാപൃതരാകുന്നത്.

സമൂഹസ്വയംഭോഗവും പരസ്പര സ്വയംഭോഗവും കൗമാരകാലത്ത് നടക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതലും ആണ്‍കുട്ടികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരസ്പരസ്വയംഭോഗത്തില്‍ രണ്ടുപേരും സമൂഹ സ്വയംഭോഗത്തില്‍ രണ്ടിലേറെപ്പേരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവര്‍ പരസ്പരം കാണത്തക്കവിധത്തില്‍ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുകയോ അന്യോന്യം സ്വയംഭോഗം നിര്‍വ്വഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും രണ്ടുപേരും ലിംഗത്തില്‍ തെരുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.

സമൂഹസ്വയംഭോഗവും പരസ്പര സ്വയംഭോഗവും സ്വയംഭോഗത്തിന്റെ അതിരുകവിഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാല്‍ സ്വവര്‍ഗ്ഗ പ്രേമമായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം ഇവിടെ പ്രാഥമിക മനോഭാവം സ്വയംഭോഗത്തിന്റേതാണ്. സ്വവര്‍ഗ്ഗ പ്രേമത്തിന്റേതല്ല. ആണ്‍കുട്ടികള്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ലൈംഗിക സങ്കല്പങ്ങളോടുകൂടി സ്വയംഭോഗത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സങ്കല്‍പ്പം കല്പിതമാകാകം. അതല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും ലൈംഗികാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണയാകാം. അതുമല്ലെങ്കില്‍ ചലച്ചിത്രങ്ങലിലെയോ പുസ്തകങ്ങളിലെയോ രംഗങ്ങളെ ഓര്‍ത്തുമാവാം. തുടര്‍ന്ന് താന്‍ സംഭോഗത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതായ് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയംഭോഗം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

കൗമാരകാലത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള സ്വയംഭോഗശൈലി തന്നെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഭഗഭാഗത്ത് ഭഗദ്വാരത്തിന് മുകളിലായ് മെല്ലെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായ് ഭഗശിശ്‌നിക ഉദ്ധൃതമാകുകയും ലഘുഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ക്ക് വീക്കമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികാവേശം വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം കൂടുതല്‍ശക്തമായ മര്‍ദ്ദനം താഴെ ഭഗശിശ്‌നികയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് അതിനെ സ്പര്‍ശിക്കാതെ തന്നെ ഏല്‍പ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. രതിമൂര്‍ച്ഛയോടടുക്കുമ്പോള്‍ ഭഗശിശ്‌നികയെ നടുവിരലോ ചൂണ്ടുവിരലോ കൊണ്ട് മെല്ലെ കശക്കുന്നു. വളരെ വിരളമായേ ഭഗശിശ്‌നികാ ശീര്‍ഷത്തെ സ്പര്‍ശിക്കാറുള്ളൂ. ആ ഭാഗത്തിന്റെ അതിയായ സംവേദനക്ഷമതയാണിതിന് കാരണം. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഭഗദ്വാരത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കടത്തി സ്വയംഭോഗം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് വിരളമാണ്. ചില പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഭഗദ്വാരത്തിന് പുറമേ ഉരസികൊണ്ട് സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിലും ഭഗശിശ്‌നികാ ചോദനത്തിനാവശ്യമായ മര്‍ദ്ദം ഭഗശിശ്‌നികയിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നുണ്ട്.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ രതിമൂര്‍ച്ഛ കൈവരിക്കുന്നു. ചിലര്‍ കാലിന്മേല്‍ കാല്‍ കയറ്റിവച്ച് തുടകള്‍ തമ്മില്‍ ചേര്‍ത്തുരച്ച് സ്വയംഭോഹം നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഭഗശിശ്‌നികകളും ഭഗോഷ്ഠവും തമ്മിലുരഞ്ഞ് ലൈംഗികാവേശമുണ്ടായി രതിമൂര്‍ച്ഛയില്‍ കലാശിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ സംഭോഗത്തിലേര്‍പ്പെടാനിടയായ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ കാലാന്തരത്തില്‍ സ്വയംഭോഗശൈലിയില്‍ സാരമായ വ്യതിയാനമുണ്ടാകുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സംഭോഗത്തെ അനുകരിക്കുന്ന സ്വയംഭോഗരീതികളായിരിക്കും ഇവര്‍ പിന്‍തുടരുക. ഭഗശിശ്‌നികയില്‍ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ഭഗോഷ്ഠങ്ങളിലേയ്ക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ലഘുഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ പിടിച്ചും വലിച്ചും തലോടിയും പുരുഷലിംഗം യോനിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്നതിന് തുല്യമായ ചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭഗശിശ്‌നികയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം രതിമൂര്‍ച്ഛയുണ്ടാകുന്നു.

കൗമാരകാലത്ത് സ്വയംഭോഗത്തോടനുബന്ധിച്ച ചില ആചാരങ്ങള്‍ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. ആഫ്രിക്കയിലെ ചില ഗോത്രക്കാരിലും മറ്റും ഋതുമതിയായ പെണ്‍കുട്ടികളെ സ്വയംഭോഗം ചെയ്യാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആചാരങ്ങള്‍ തന്നെയുണ്ട്. പ്രഥമാര്‍ത്തവത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയെ നഗ്നയാക്കി വാദ്യവിശേഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി അവളുടെ യോനിയില്‍ തടിയിലോ മറ്റോ ചെയ്ത പുരുഷലിംഗ പ്രതിരൂപം കടത്തി കന്യാസ്തരം ഭേദിക്കുന്ന ആചാരം ഇതിലൊന്നാണ്. സ്വയംഭോഗം കൊണ്ട് അമിതമായി വളര്‍ന്നു തൂങ്ങുന്ന ഭഗോഷ്ഠങ്ങള്‍ കൗമാരകാല സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു എന്നുവിശ്വസിക്കുന്ന വര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ചില രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ചില ഉപകരണങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ലൈംഗികോത്തേജനം വരുത്താന്‍ ഇക്കൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരം രതിനിര്‍വൃതിക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ കൃത്രിമപുരുഷലിംഗം കൈവശമാക്കി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം കൃത്രിമ ലിംഗത്തെപ്പറ്റി ‘നിനക്ക് ഞാന്‍ തന്ന നിന്റെ ആങരണഘ്ഘിലെ വെള്ളിയും സ്വര്‍ണ്ണവുമുപയോഗിച്ച് നീ പുരുഷപ്രതിരൂപം ഉണ്ടാക്കിക്കുകയും അവയുമായി രമിക്കുകയും ചെയ്തു’വെന്ന് ബൈബിളിലും പരാമര്‍ശമുണ്ട്.

ആണ്‍കുട്ടികളില്‍ ചിലര്‍ ഗുദസംഭോഗം നടത്തിയും രതിമൂര്‍ച്ഛ കണ്ടെത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മുഷ്ടി മൈഥുനവും ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ലിംഗത്തിലും ഗുദത്തിലും ചോദനം നല്‍കി മാത്രമല്ല ആണ്‍കുട്ടികള്‍ ഇത് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് ചിലര്‍ മൂത്രനാളിചോദനം കൊണ്ടും ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇതിനെ മൂത്രനാളി സ്വയംഭോഗം (Urethral Masturbation) എന്നുപറയുന്നു. ഇവിടെ മൂത്രസഞ്ചിയില്‍ നിന്നും പുറത്തേയ്ക്ക് മൂത്രത്തെ വഹിക്കുന്ന കുഴലിലേയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തു കടത്തി മുമ്പോട്ടും പുറകോട്ടും മൃദുവായി ചലിപ്പിച്ചാണ് രതിമൂര്‍ച്ഛ സാധ്യമാക്കുന്നത്.

No comments: